تازه های کتاب های منتشر شده دانشگاه


 

 

تازه های منتشر شده

 

 ردیف

عنوان کتاب


مولف/ مترجم


ترجمه/تالیف

سال انتشار


قیمت (ریال)


1

مروری بر 20 بیمارکمپلیکه

زنان و مامایی

دکتر بتول تیموری-دکتر فرحناز فرزانه- دکتر مریم مرادی تالیف 1398 590000

2

آناتومی عمومی( چاپ سوم)

دکتر فریدون سرگلزائی اول- دکتر عظیم هدایت پور-دکتر مریم سربیشگی درمیان

تالیف

1398

500000

3

بافت شناسی (چاپ سوم)

دکتر محمدرضا عرب

تالیف

1398

480000

4

شاخص های بهداشتی و درمانی

دکتر محمد خمرنیا و همکاران

تالیف

1398

48000

5

درمان نافعالسازی سبک

درمان پرخاشگری و رفتار مقابله ای در نوجوانان

دکتر نورمحمد بخشانی

دکتر رقیه نوری پورلیاولی

ترجمه

1398

398000

6

مبانی تئوری و کاربردی آناتومی سر و گردن(چاپ سوم)

دکتر هوشنگ رفیق دوست

تالیف

1397

300000

7

تکامل وبافت شناسی دهان ودندان

چاپ دوم

دکتر ثاقب و دکتر حیدری

تالیف

1397

300000

8

مطالعه موردی در کمک باروریدکتر فرحناز فرزانه

ترجمه

1397

398000

 

 

 


گزارش ها

محتوای مرتبط