آیین نامه ها

 

آیین نامه کمیته تالیف و ترجمه کتب پزشکی

  در راستاي سياستهاي كلان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مبني بر تمركز زدائي و تقويت استقلال دانشگاهها و موسسات علمي، پژوهشي تابعه و تأمين شرايط مناسب جهت بكارگيري توان بخش خصوصي در ابعاد مختلف و با توجه به نظرخواهي هاي به عمل آمده از مراکز آموزش عالی، دستورالعمل تاليف و ترجمه متون پزشكي مورد نياز تدوين گرديده است.

ثبت فعاليتهاي تالیف و ترجمه مبتني بر وب در هر دانشگاه شامل

 الف-  مشخصات داوران و سوابق آنان ب- مشخصات كتب در دست تأليف و ترجمه مطابق مفاد بند 7 آئين ‌نامه

ب-   تهیه بانک اطلاعاتی تالیف و ترجمه کتابهای پزشکی و امکان دستیابی کلیه دانشگاههای کشور به اطلاعات مندرج در آن از طریق شبکه اطلاع رسانی با هدف بازیابی اطلاعات موجود در آن.

ج-   متقاضيان تاليف و ترجمه كتب پزشكي اعم از اعضاي هيات علمي، دانشجويان، پزشكان، كارشناسان تابعه دانشگاه موظف مي باشند آمادگي خود را برای تاليف يا ترجمه كتاب بصورت كتبي به كميته تاليف و ترجمه معاونت پژوهشي دانشگاه متبوع خود اعلام نمايند. ساير علاقمندان به تاليف و ترجمه كتب پزشكي كه تابع دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور نيستند در صورت تمايل مي توانند در خواست كتبي خود را در اين خصوص به معاونت پژوهشي يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي اعلام نمايند.

د- کميته تاليف و ترجمه معاونت پژوهشي هر دانشگاه مي بايست تصوير درخواست مربوطه، همراه با شناسنامه كامل كتاب را جهت بررسی و تاييد نهايی از متقاضی دريافت نمايند.

تبصره1 : تهيه مشخصات شناسنامه کتاب مطابق يكي از موارد زير:

الف - ترجمه (عنوان کتاب، نویسنده (گان)، ناشر، محل نشر، سال انتشار، موضوع، ISBN، تعداد صفحات).
ب - سابقه ترجمه اثر
 (مترجم، ناشر، محل نشر، سال انتشار،ISBN ) 

 ج - تالیف  ( عنوان، مولف (ان)، موضوع )

تبصره2 : متقاضي موظف است نسبت به ارائه مراتب جستجوي انجام شده در شبكه اطلاع‌رساني مبني بر عدم انجام اقدام مشابه و همچنين مستندات نياز متقاضيان به كتاب مورد نظر اقدام نمايد.

-پیشنهاددهنده تالیف و ترجمه کتاب می بایست نفر اول باشد و قبل از اقدام به تالیف/ترجمه، حداقل 3 مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر داخلی و خارجی منتشر کرده باشد

-ترجمه پیشنهادی می بایست مریوط به آخرین ویرایش کتاب  بوده و حداکثر بیش از 2سال از چاپ آخرین ویرایش آن نگذشته باشد.

- كميته تأليف و ترجمه موظف به كنترل مدارك ارائه شده و تعيين اولويت منابع درخواستي جهت تأليف و ترجمه مي‌باشد.

- پس از شروع كار، متقاضي موظف است کل کتاب تالیفی را جهت طرح در جلسه کمیته و ارسال به داوری ارائه نماید.

پس از شروع كار، مترجم موظف است در مرحله اول دو فصل از ترجمه را جهت بررسی کمیته و ارسال به داوری ارائه نماید. در صورت تائید دو فصل توسط کمیته، ادامه ترجمه بلامانع می باشد پس از اتمام کار نیز می بایست کل ترجمه جهت داوری و تائید نهایی کمیته ارائه شود.

- حداقل 3 مورد از رفرانسهای کتاب تالیفی نتیجه پژوهش یا سایر کتب تالیفی شخص مولف باشد

- نظريه كارشناسي و ارزشيابي اوليه به لحاظ علمي، انجام ويراستاري و ... می بايست ظرف مدت يکماه توسط معاونت پژوهشي دانشگاه به مولف يا مترجم ابلاغ گردد.

-  دانشگاههايي كه فاقد هيات علمي صاحبنظر در مورد اثر مذكور هستند، مي توانند از نظرات اعضاي هيات علمي دانشگاههای دیگر استفاده نمايند.

-  پس از پايان امور مربوط به تاليف و ترجمه و تدوين كامل اثر، كل كتاب (تاليف يا ترجمه) بايد توسط كميته تاليف و ترجمه برای كارشناسان ذيصلاح ارسال گردد تا ارزيابي نهايي انجام شود.

- پس از اعمال اصلاحات احتمالي كه كميته تاليف و ترجمه تعيين می نمايد، معاونت پژوهشي دانشگاه مختار  است با در نظر گرفتن امكانات و صلاحديد نسبت به صدور مجوز چاپ اثر در يكي از اشكال زير اقدام نمايد.

الف ) مشاركت بخش خصوصي در چاپ كتاب   ب) تصويب چاپ كتاب با هزينه شخصي متقاضي (مولف / مترجم) و درج آرم دانشگاه در روی جلد كتاب ج) قبول مشاركت در پرداخت هزينه توسط دانشگاه منوط به تاييد و تصويب هيئت رئيسه دانشگاه خواهد بود.

- توزيع کتب منتتشر شده ترجيحاً توسط بخش خصوصي انجام گيرد.

- با توجه به قرارداد منعقده بین معاونت و مولف/مترجم ، حداکثر مهلت مقرر از زمان تصویب کتاب تا زمان چاپ نهایی یکسال تعیین می گرددو مولف یا مترجم مکلف به پیگیری امور و همکاری با انتشارات دانشگاه و چاپخانه می باشد چنانچه  پس از گذشت بیش از یکسال درهر مرحله از کار مولف /مترجم قادر به همکاری با معاونت نباشد کتاب مذکور ازدستورکار این کمیته خارج شده ومتقاضی می بایست کلیه خسارات وارده را جبران نماید.

- پس از چاپ كتاب ضروري است نسخه الكترونيك آن در پایگاه اینترنتی مربوطه قرار گرفته و در صورت وجود نسخه چاپي دو نسخه از آن به آرشيو کتابخانه مرکزی دانشگاه ارسال گردد.

-  پرداخت حق الزحمه داوري، حق التأليف، حروفچيني، صفحه آرائي و ديگر هزينه هاي آماده سازي اثر براي چاپ بر اساس مفاد مندرج در قرارداد انجام می گيرد.

تبصره 3: سقف هزينه و موارد مندرج در ماده 15 توسط كميته تأليف و ترجمه بصورت پيشنهادي تهيه و پس از تصويب هيأت امناء قابل اجرا خواهد بود.

-در صورت موافقت کمیته تالیف و ترجمه با مشارکت مالی جهت چاپ کتب تالیفی سهم مشارکت دانشگاه بین 70 تا 100% می باشد.
-تعیین انتشارات براساس استعلام صورت گرفته و منافع دانشگاه توسط معاونت تحقیقات و فنآوری مشخص می گردد.

- به کتبی که قبلا توسط مولف/مترجم بدون مجوز دانشگاه به چاپ رسیده است . به هیچ عنوان مجوز دانشگاه داده نمی شود.

   حق الزحمه داوری کتب تالیف و ترجمه بایستی با توجه به کمیت (حجم کتاب به ازای هر 100 صفحه)و کیفیت (نوع داوری) و تایید مدیر/معاون تحقیقات و فنآوری برای هر مورد بین 200/000 الی 2/000/000 ریال تعیین می گردد و تا سقف 50ساعت گواهی صادر خواهد شد.

میزان حق التالیف/حق الترجمه

در صورت موافقت کمیته تالیف و ترجمه با مشارکت مالی جهت چاپ کتب تالیفی سهم مشارکت دانشگاه بین 70 تا 100% می باشد.

در صورت موافقت کمیته تالیف و ترجمه با مشارکت مالی جهت چاپ کتب ترجمه شده سهم مشارکت دانشگاه حداکثر تا سقف 50% تعیین می گردد.

میزان حق التالیف تشویقی به ترتیب ذیل و پس از فروش هر 33%کتاب، توسط دانشگاه تعیین و به نویسنده اول پرداخت می گردد.

تعداد صفحات× قیمت پشت جلد×30%

تبصره 1: تعداد صفحات عبارت از صفحات اصلی کتاب می باشد.

تبصره 2: میزان فروش بر مبنای حداقل تیراژ 500 جلد می باشد.

 


آیین نامه ها و فرم ها

محتوای مرتبط