معرفی و اطلاعات تماس همکاران

 اطلاعات تماس ریاست

ردیف

نام خانوادگی

نام

سمت

شماره تماس

1

بخشانی

نورمحمد

رئیس کمیته

054-33372116

2

حکیمی 

رضا

مدیر منابع علمی و انتشارات دانشگاه

054-33295736


 کارشناس کمیته

ردیف

نام خانوادگی

نام

سمت

شماره تماس

1

سوری نظامی

زهره

ریئس کتابخانه مرکزی دانشگاه

054-33295736

 

 


درباره اداره کتب و انتشارات دانشگاه

محتوای مرتبط