صورتجلسات شورای کتب و انتشارات

صورتجلسه مورخ 8.2.1400

...................................................................................

صورتجلسه مورخ 13.3.99

صورتجلسه مورخ 11.6.99

صورتجلسه مورخ 21.11.99

....................................................................................

صورتجلسه مورخ 17.10.98

صورتجلسه مورخ15.7.98

صورتجلسه مورخ98 4 11

.....................................................................................

صورتجلسه مورخ 1 3 97

صورتجلسه مورخ 9 7 97

صورتجلسه مورخ 12 4 97

صورتجلسه مورخ 11 10 97

صورتجلسه مورخ 20 12 97


شورای انتشارات دانشگاه

محتوای مرتبط