آیین نامه ها

 

دانلود آئین نامه شورای انتشارات دانشگاه 

دانلود دستورالعمل ویراستاری ادبی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 

دانلود مشخصات کتاب تالیفی

دانلود مشخصات کتاب ترجمه

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

آئین نامه انتشارات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

مقدمه

    يكي از مهمترين وظايف معاونت پژوهشي دانشگاه، چاپ و انتشار كتابهاي علمي و درسي تدوين شده توسط اعضاي هيأت علمي و ساير پژوهشگران برجسته مي باشد. بنابراين، براي سامان بخشي و ارتقاء سطح كيفي و كمي چاپ و توزيع اين آثار، تدوين آئين نامه چاپ و انتشار كتاب با توجه به نيازهاي جديد، ضرورتي انكار ناپذير است. اين آئين نامه به منظور اجراي سياستهاي دانشگاه در امور پذيرش، چاپ و نشر كتابهاي علمي با اهداف زير تهيه شده است.

Ø     تشويق و ترغيب پژوهشگران دانشگاه به تأليف و ترجمه آثار معتبر علمي در راستاي نياز روز جامعه دانشگاهي و نقشه جامع علمي كشور

Ø     انتشار آثار مناسب براي ارتقاء دانش و فرهنگ عمومي و تلاش براي بومي سازي دانش نوين

Ø     انتشار كتابهاي درسي و كمك درسي تأليف و ترجمه،...) در رشته هاي مختلف و بر اساس

Ø     سرفصلهاي مصوب).

Ø     انتشار كتابهاي الكترونيكي

Ø     انتشار كتابهاي مورد نياز جامعه و صنعت با تأكيد بر حوزه سلامت.

ماده 1 . تعاريف

شورا: شوراي انتشارات دانشگاه متشكل از اعضاي حقوقي و حقيقي با حكم معاون پژوهشي دانشگاه است كه عهده دار سياستگذاري و كارشناسي كتب در دانشگاه است.

كميته تخصصي: كميته اي است شامل 3 تا 7 نفر عضو متخصص در يك حوزه خاص كه به عنوان بازوي مشورتي شوراي انتشارات دانشگاه عمل ميكند.

صاحب اثر: فردي است كه متن يا پژوهش را به صورت چاپي يا الكترونيكي يا نظاير آن به يكي از صورتهاي تأليف، تدوين، گردآوري، ترجمه، و يا تلخيص آماده انتشار كرده است.

اثر: به هرگونه كتاب تأليف، ترجمه، تدوين، گردآوري و تنظيم، تصحيح متون، يا هر متن پژوهشي و نظير آنها گفته ميشود كه داراي قابليت انتشار به صورت چاپي يا الكترونيكي باشد.

آثار چاپي: آثاري است كه از طريق و با نشان دانشگاه، شماره ترتيب و درج عبارت»انتشارات دانشگاه «چاپ شده است.

كتاب هاي درسي: كتاب درسي دانشگاهي، كتابي است كه بر اساس سرفصل هاي مصوب شورايعالي برنامه ريزي وزارتين از سوي مؤلفان براي دروس مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي، كارشناسي

ارشد و دكترا تهيه و تدوين مي شود و در اختيار استادان و دانشجويان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به عنوان منبع درسي قرار ميگيرد.

 

كتابهاي مرجع: به آن دسته از آثار علمي اطلاق ميشود كه اطلاعات پايه، عمومي يا تخصصي و علمي يك يا چند موضوع و رشته را در بر دارد و براي پاسخ يابي، به بخش يا بخشهايي از آن مراجعه مي شود. مانند راهنماها، كتاب شناسي هاي موضوعي، واژه نامه ها و فرهنگ نامه ها.

 

اثر گردآوري شده: مطالب يا داده هاي هدفمند و منسجم است كه از منابع مختلف تهيه و در يك مجموعه تدوين گردآوري ميشود.

 

اثر تاليفي: نوعي از تدوين كتاب مشتمل بر مجموعهاي از دادههاي علمي و نظريات پذيرفته شده است كه براساس تحليل جديد و يا تركيب مبتكرانه سازماندهي مي شود و معمولاً توام با نقد و يا نتيجه گيري است.

 

اثر تصنيفي: نوعي از تاليف كتاب مشتمل بر مجموعهاي است كه حداقل 20 ٪ آن بر اساس ديدگاههاي جديد و نوآوريهاي علمي نويسنده يا نويسندگان، تدوين و همراه با تحليل يا نقد ديدگاه هاي ديگران در يك موضوع مشخص مي باشد، هر چند كه ممكن است آنها را قبلاً در مقالات خود منتشر كرده باشد.

 

تصحيح انتقادي: عبارت است از معرفي نسخه بدلهاي موجود در جهان، تشخيص صحيح ترين و نزديكترين نسخه به زمان حيات مؤلف، ارائه روش تحقيق، شرح و توضيح مستندات متن، ذكر ماخذ و منابع مورد استفاده با استناد به شواهد و كتابشناسي آن، تكميل نقايص چه در عبارت و چه در محتوا و داوري در بهترين برداشت و نظاير آن)رشته تخصصي مصحح بايد با موضوع كتاب منطبق باشد.(

 

اثر ترجمه اي: در اين نوع كتاب، متني از زباني ديگر ترجمه مي شود و گاه مطالبي مانند مقدمه، معرفي نويسنده و كتاب، توضيح و شرح برخي از اصلاحات و مطالب به ترجمه اضافه مي شود.

 

كتاب الكترونيكي: كتابهايي كه با فناوري رايانه اي قابليت انتشار دارند و به صورت الكترونيك در دسترس قرار  مي گيرند. منابع ناپيوسته و منابع بر خط) آنلاين ( از اين جمله اند.

 

ويراستار: فردي است كه از سوي پديدآورندگان اثر براي ويرايش محتوايي، ادبي يا صوري ،) فني( يا تلفيقي از آنها انتخاب مي شود . )ويراستار علمي، معمولاً عضو هيأت يا متخصص صاحب نظر در حوزه تخصصي مربوطه است.(

صفحه آرا: فردي است كه مطابق شيوه نامه مصوب انتشارات دانشگاه، به صفحه آرايي كتب مصوب مي پردازد.

قرارداد: توافق كتبي و حقوقي است كه بين دانشگاه  با نمايندگي معاون پژوهشي دانشگاه ، صاحب اثر و چاپخانه منعقد مي شود.

 

حق الزحمه: مبلغي است كه در ازاي تهيه متن يا ويرايش يا هر نوع فعاليت مربوط به آماده سازي و چاپ اثر، از سوي معاونت پژوهشي دانشگاه و بر مبناي قرارداد كه با چاپخانه و پديدآورنده منعقد ميشود، به طرف قرارداد) نماينده پديدآورندگان( پرداخت مي گردد.

 

داور: شخصي است كه از سوي يكي دبيران هر يك از كميته هاي تخصصي شوراي انتشارات دانشگاه به منظور ارزيابي تخصصي و داوري اثر قبل از چاپ انتخاب ميشود.

 

ماده 2.  تركيب شورا

v    معاون پژوهشي دانشگاه )رئيس شورا(.

v    رئيس اداره انتشارات) دبير شورا.(

v    مدير مسؤول انتشارات دانشگاه

v    يك نفر نماينده شوراي پژوهشي دانشگاه  

v    يك نفر از پژوهشكده ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه

v    يك نفر از هر يك از دانشكده هاي دانشگاه

v    يك نفر از پژوهشگران يا نويسندگان برتر دانشگاه

v    كارشناس انتشارات دانشگاه )بدون حق راي (

تبصره 1.  در صورت نياز و با توجه به تنوع رشته ها و گروههاي آموزشي، معاون پژوهشي مي تواند از برخي دانشكده ها بيش از يك نفر انتخاب نمايد.

تبصره 2.  نمايندگان دانشكده ها به پيشنهاد رئيس دانشكده و تاييد و حكم معاون پژوهشي دانشگاه انتخاب مي شوند.

تبصره 3.  مدت عضويت هر يك از اعضاي حقيقي شورا يك سال تحصيلي ميباشد.

تبصره 4.  در صورتي كه هر يك از اعضاي حقيقي شورا در مدت عضويت خود، 3 جلسه متوالي يا 5 جلسه متناوب غيبت غير موجه داشته باشند، مستعفي شناخته شده و فرد ديگري براي مدت باقيمانده جايگزين خواهد شد.

تبصره 5 . تشخيص موجه يا غيرموجه بودن غيبت با رئيس يا دبير شورا ميباشد.

تبصره 6 . در مورد غيبت هاي متوالي و غير موجه اعضاي حقوقي با نظر رئيس شورا تصميم گيري ميشود.

تبصره7.  اعضاي حقوقي و حقيقي بايد شخصاً در جلسات شورا شركت نمايند و معرفي جايگزين امكانپذير نمي باشد.

ماده 3. كميته هاي تخصصي شورا

*    كميته تخصصي علوم دندانپزشكي سلامت

*    كميته تخصصي علوم دارويي سلامت

*    كميته تخصصي علوم مهندسي و فني سلامت

*    كميته تخصصي علوم پايه سلامت

*    كميته تخصصي علوم باليني سلامت

*    كميته تخصصي علوم انساني سلامت

*    كميته تخصصي بهداشت عمومي و سلامت

تبصره 1 . انتخاب دبيران هر يك از كميته هاي تخصصي با رئيس شورا ميباشد.

تبصره 2 . اعضاي كميته با پيشنهاد دبير كميته و تاييد و حكم معاون پژوهشي دانشگاه انتخاب مي شوند.

ماده 4 . ضوابط انتخاب اعضاي شورا

·        عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان  باشد.

·        داراي حداقل 2 كتاب تأليفي و يا ترجمه باشد.

·        داراي حداقل 3 مقاله علمي- پژوهشي داخلي و يك مقاله بين المللي به زبان غير فارسي باشد.

ماده 5.  وظايف و اختيارات شورا

§        سياستگذاري در زمينه ارتقاي كمي و كيفي انتشارات دانشگاه

§        بررسي و تصويب آئين نامه ها و شيوه نامه هاي مرتبط با فرايند انتشار كتاب

§        بررسي و تصويب درخواستهاي مربوط به چاپ يا تجديد چاپ كه به شورا ارجاع ميشوند.

§        سياستگذاري در خصوص بازاريابي يا فروش كتابهاي منتشر شده توسط دانشگاه

§        سياستگذاري در خصوص انتشار كتابهاي الكترونيكي

§        تشكيل كميته هاي تخصصي

§        سياستگذاري در خصوص توانمندسازي نويسندگان دانشگاه

§        انتخاب داوران جهت كارشناسي كتب در صورت نياز

ماده  6 . نحوه برگزاري و رسميت جلسات شورا

جلسات شورا در فواصل دوماهه، حداقل 4 بار در سال و ترجيحاً در يك روز ثابت از هفته تشكيل مي شود.

دعوتنامه كتبي حداقل يك هفته قبل از روز برگزاري جلسه به همراه دستور جلسه براي اعضا ارسال مي شود.

جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت مي يابد.

دستور جلسات بر اساس پيشنهاد رئيس شورا، دبير شورا و يا هر يك از اعضاي شورا و نيز درخواستهاي رسيده به اداره انتشارات تنظيم مي شود.

تصميمات شورا با راي نصف به علاوه يك نفر از حاضرين به تصويب مي رسد.

در صورت مساوي بودن تعداد آراي موافق و مخالف، مصوبه بر اساس راي رئيس شورا خواهد بود.

شوراي انتشارات حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از طرح درخواست در جلسه شورا، نتيجه  داوري و رأي نهايي خود را درباره چاپ، انجام اصلاحات و يا رد درخواست به صاحب اثر ابلاغ خواهد كرد.

ماده 7 .  استفاده از آرم دانشگاه

به ارتقاي كيفي و جلوگيري از اشتباهات و تخلفات مربوط به نگارش و چاپ كتاب، استفاده از آرم دانشگاه علوم پزشكي بر روي جلد كتابهايي كه توسط معاونت ها و ساير واحدهاي مختلف دانشگاه چاپ مي شوند صرفاً با مجوز شوراي انتشارات دانشگاه و ارائه مستندات مربوط به داوري امكانپذير مي باشد.

ماده 8 . فرایند کار کمیته

در حال حاضر امور مربوط به تاليف و ترجمه آثار پزشکي طي روند زير انجام ميشود:

-         متقاضي تأليف يا ترجمه كتاب،  درخواست خود را از طریق پر نمودن فرمهای مخصوص ( کاربرگ تالیف / ترجمه و فرم اعلام تالیف و ترجمه) كتباً به مسئول برگزاری کمیته تالیف و ترجمه (معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه)  متبوع خود اعلام مي‌كنند، اگر متقاضي تابع هيچ يك از دانشگاههاي علوم پزشكي كشور نباشد بايد درخواست كتبي خود را به معاونت پژوهشي يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي اعلام نمايد.

-        كميته تأليف و ترجمه دانشگاه درخواست را بررسي مي‌كند و در صورت تأييد آن اولويت منابع درخواستي را جهت تأليف و ترجمه براي متقاضي تعيين مي‌كند.

-        كميته تأليف و ترجمه درخواست را به دفتر توسعه و هماهنگي اطلاع رساني پزشكي وزارت بهداشت جهت عدم تکرار ترجمه مجدد آثاري که از قبل ترجمه شده است، ارسال مي‌كند و منتظر جواب استعلام و ثبت اطلاعات آن در بانک اطلاعاتي متمرکز وزارت مي‌شود.(در بعضي از موارد نيز استعلامي تهيه نمي شود)

-        پیشنهاددهنده تالیف و ترجمه کتاب می بایست نفر اول باشد و قبل از اقدام به تالیف/ترجمه، حداقل 3 مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر داخلی و خارجی منتشر کرده باشد

-        حداقل 3 مورد از رفرانسهای کتاب تالیفی نتیجه پژوهش یا سایر کتب تالیفی شخص مولف باشد

-       دست نوشته مولف/مترجم کمتر از 100 صفحه نباشد.

-       ترجمه پیشنهادی می بایست مریوط به آخرین ویرایش کتاب  بوده و حداکثر بیش از 2سال از چاپ آخرین ویرایش آن نگذشته باشد.

-        پس از شروع كار، متقاضي موظف است کل کتاب تالیفی را جهت طرح در جلسه کمیته و ارسال به داوری ارائه نماید.

-        پس از شروع كار، مترجم موظف است در مرحله اول دو فصل از ترجمه را جهت بررسی کمیته و ارسال به داوری ارائه نماید. در صورت تائید دو فصل توسط کمیته، ادامه ترجمه بلامانع می باشد پس از اتمام کار نیز می بایست کل ترجمه جهت داوری و تائید نهایی کمیته ارائه شود.

-        نظريه كارشناسي و ارزشيابي اوليه به لحاظ علمي، انجام ويراستاري و ... می بايست ظرف مدت يکماه توسط معاونت پژوهشي دانشگاه به مولف يا مترجم ابلاغ گردد.

-        پس از پايان امور مربوط به تاليف و ترجمه و تدوين كامل اثر، كل كتاب (تاليف يا ترجمه) بايد توسط كميته تاليف و ترجمه برای كارشناسان ذيصلاح ارسال گردد تا ارزيابي نهايي انجام شود.

  ماده9.  تعیین انتشارات

§        تعیین انتشارات براساس استعلام صورت گرفته و منافع دانشگاه توسط معاونت تحقیقات و فنآوری مشخص می گردد.

§        تعیین سقف هزينه توسط كميته تأليف و ترجمه تعیین و قابل اجرا خواهد بود. پرداخت حروفچيني، صفحه آرائي و ديگر هزينه هاي آماده سازي اثر براي چاپ بر اساس مفاد مندرج در قرارداد انجام می گيرد.

§        در صورت موافقت کمیته تالیف و ترجمه با مشارکت مالی جهت چاپ کتب تالیفی سهم مشارکت دانشگاه  تا سقف 50 درصد می باشد.

§        در صورت موافقت کمیته تالیف و ترجمه جهت چاپ کتب ترجمه شده فقط چاپ آرم دانشگاه واگذار می گردد بدون مشارکت مالی.

§        با توجه به قرارداد منعقده بین معاونت و مولف/مترجم ، حداکثر مهلت مقرر از زمان تصویب کتاب تا زمان چاپ نهایی یکسال تعیین می گرددو مولف یا مترجم مکلف به پیگیری امور و همکاری با انتشارات دانشگاه و چاپخانه می باشد چنانچه  پس از گذشت بیش از یکسال درهر مرحله از کار مولف /مترجم قادر به همکاری با معاونت نباشد کتاب مذکور ازدستورکار این کمیته خارج شده ومتقاضی می بایست کلیه خسارات وارده را جبران نماید.

§        پس از اعمال اصلاحات احتمالي كه كميته تاليف و ترجمه تعيين می نمايد، معاونت پژوهشي دانشگاه مختار  است با در نظر گرفتن امكانات و صلاحديد نسبت به صدور مجوز چاپ اثر در يكي از اشكال زير اقدام نمايد.

الف ) مشاركت بخش خصوصي در چاپ كتاب

 ب) تصويب چاپ كتاب با هزينه شخصي متقاضي (مولف / مترجم) و درج آرم دانشگاه در روی جلد كتاب 

تبصره 1- توزيع کتب منتتشر شده ترجيحاً توسط بخش خصوصي انجام گيرد.

تبصره 2-  پس از چاپ کتاب می بایست  دو نسخه از  کتاب چاپ شده  به آرشيو کتابخانه مرکزی دانشگاه ارسال گردد.

ماده 10- تعیین میزان هزینه های داوری، و حق الزحمه مولف/مترجم

 تعیین سقف پرداخت حق الزحمه داوري، حق التأليف، و ديگر هزينه و...... توسط كميته تأليف و ترجمه تعیین و قابل اجرا خواهد بود.

§        حق الزحمه داوری کتب تالیف و ترجمه بایستی با توجه به کمیت (حجم کتاب به ازای هر 100 صفحه)و کیفیت (نوع داوری) و تایید مدیر/معاون تحقیقات و فنآوری برای هر مورد بین 000/200الی 000/000/2ریال تعیین         می گردد و تا سقف 50ساعت گواهی صادر خواهد شد.

§        میزان حق التالیف تشویقی به ترتیب ذیل و پس از فروش هر 33%کتاب، توسط دانشگاه تعیین و به نویسنده اول پرداخت می گردد.

تعداد صفحات× قیمت پشت جلد×30%

تبصره 1: تعداد صفحات عبارت از صفحات اصلی کتاب می باشد.

تبصره 2: میزان فروش بر مبنای حداقل تیراژ 500 جلد می باشد.

 

اين آئيننامه در 10 ماده و 13تبصره در شوراي انتشارات دانشگاه به تصويب رسيد و از زمان ابلاغ لازم الاجرا مي باشد.

 

 


آیین نامه ها و فرم ها

محتوای مرتبط