معرفی ریاست و اعضاء شورا

 

1- ترکیب اعضای کمیته:

الف: معاونت پژوهشی دانشگاه  ب: سه نفراز اعضای هیأت علمی با مرتبه دانشیاری به بالا دارای تخصص موضوعی متفاوت در علوم پزشکی  ج: ویراستار ادبی و علمی با سابقه فعالیت در متون پزشکی  د: مدیر بخش اطلاع رسانی و آمار دانشگاه ه: رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه.

2-کمیته های فرعی:

متخصصان موضوعی در زمینه : پزشکی  - دندانپزشکی - داروسازی  - بهداشت - پرستاری  - مامایی  - پیراپزشکی

ترکیب کمیته فرعی به ازای هر رشته سه نفر از بین اعضای هیأت علمی آن رشته با رعایت تنوع موضوعی و با درجه استادیار به بالا.

3- اعضاء کمیته تالیف و ترجمه دانشگاه

ردیف

نام خانوادگی

نام

سمت

شماره تماس

1

بخشانی

نورمحمد

رئیس کمیته

054-33372116

2

طاهری

محسن

دبیر کمیته

054-33372117

3

حکیمی

رضا

رئیس کتابخانه مرکزی

054-33295736

4

نوری

نورمحمد

عضو کمیته

054-33229688

5

نویدیان

علی

عضو کمیته

054-33442482

6

انصاری

حسین

عضو کمیته

054-33295715

7

عرب

محمدرضا

عضو کمیته

054-33295715

8

حیدری

زهرا

عضو کمیته

054-33295715

 


شورای انتشارات دانشگاه

محتوای مرتبط